Aktuální informace — přerušení všech soutěží

V sou­vis­los­ti s vývo­jem epi­de­mie koro­na­vi­ru SARS-CoV‑2 a vyhlá­še­ním nou­zo­vé­ho sta­vu jsou až do odvo­lá­ní poza­sta­ve­ny tré­nin­ky a krouž­ky v pon­dě­lí na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu, krouž­ky v úte­rý na 2. ZŠ, tré­nin­ky a bles­ko­vé tur­na­je v hote­lu LIONS.

Odlo­že­ny jsou také zbý­va­jí­cí zápa­sy sou­tě­ží druž­stev dospě­lých (KPI i KPII – v obou sou­tě­žích chy­bí dohrát posled­ní dvě kola).

Zru­še­ny byly také Kraj­ský pře­bor druž­stev star­ších žáků (21. 3. 2020) a Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků (4. 4. 2020). Zda se tyto tur­na­je ode­hra­jí v náhrad­ním ter­mí­nu, není v tuto chví­li zná­mo.

Finá­le Plzeň­ské šacho­vé ligy 2019/2020, kte­ré se mělo hrát 20. 3. 2020, bylo také odlo­že­no, zatím na neu­r­či­to.

Záro­veň jsme nuce­ni zru­šit Veli­ko­noč­ní tur­naj, kte­rý se měl konat za pořa­da­tel­ství naše­ho klu­bu v hote­lu LIONS ve dnech 11.–12. 4. 2020.

O to, zda budou ruše­ny či odlo­že­ny dal­ší akce (včet­ně posled­ních kol Extra­li­gy a 1.ligy mlá­de­že), bude roz­hod­nu­to poz­dě­ji s ohle­dem na vývoj situ­a­ce.

 

Ape­lu­ji na všech­ny naše čle­ny a pří­z­niv­ce, dbej­te maxi­mál­ně o své zdra­ví, ať se co nejdří­ve zase bude­me moci potká­vat u šachov­ni­ce i mimo ni!!