Marek těsně pod stupni vítězů

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že, Kou­ty nad Des­nou, 7.–14. 3. 2020

V tra­dič­ním mís­tě v Kou­tech nad Des­nou pro­běh­lo Mis­trov­ství ČR mlá­de­že 10–16, hod­ně netra­dič­ní byl ale prů­běh a atmo­sfé­ra, ve kte­ré se tur­naj konal. Vzhle­dem k šíří­cí se epi­de­mii koro­na­vi­ru se před star­tem nevě­dě­lo, jest­li tur­naj vůbec pro­běh­ne, poté ale v prů­bě­hu tur­na­je při­šlo nej­pr­ve roz­hod­nu­tí vlá­dy zru­šit spor­tov­ní akce nad 100 osob. To pořa­da­te­lé ješ­tě ustá­li abso­lut­ním záka­zem vstu­pu nehra­jí­cích osob do hra­cích míst­nos­tí a tím, že někte­ré se šachov­ni­ce pře­su­nu­li do méně obsa­ze­ných míst­nos­tí. Ale v prů­bě­hu sed­mé­ho kola dora­zi­la infor­ma­ce o zru­še­ní akcí nad 30 osob, pořa­da­te­lům po komu­ni­ka­ci s okres­ní hygi­e­nou nezby­lo nic jiné­ho, než v pátek ráno těs­ně před zahá­je­ním osmé­ho kola tur­naj ihned ukon­čit. Výsled­ky po sed­mém kole byly vyhlá­še­ny za koneč­né. Vyhla­šo­vá­ní pak pro­běh­lo po kate­go­ri­ích jen for­mál­ně za účas­ti prv­ních šes­ti hrá­čů (tak, aby nebyl pře­kro­čen povo­le­ný počet 30 osob v jed­né míst­nos­ti) a jelo se domů. Nut­no ale říci, že během tur­na­je se v mís­tě koná­ní neza­zna­me­nal žád­ný „pode­zře­lý“ zdra­vot­ní stav, nikdo nesmr­kal a nekaš­lal, jak to při jiných podob­ných akcích bývá dost čas­tým prů­vod­ním jevem.

Teď ale radě­ji k té spor­tov­ní čás­ti: z naše­ho klu­bu se mis­trov­ství zúčast­ni­li Marek Janouš (H14), Micha­e­la Mare­šo­vá (D16), Kate­ri­na Ste­pa­nyshyn (D12), Deni­sa Mare­šo­vá (D10) a Artem Mame­tev (národ­ní OPEN). Čle­nem naší výpra­vy byl ješ­tě Hon­za Váňa z Tacho­va, kte­rý hrát kate­go­rii H10.

Prv­ní čty­ři kola nevy­šla Kátě (0), pak zazna­me­na­la dvě výhry za sebou a se 2 body obsa­di­la ve své kate­go­rii D12 29. mís­to. Deni­sa také odstar­to­va­la pozvol­na (0,5 ze 4), v závě­ru ale posta­ve­ní s bilan­cí 2 ze 3 vylep­ši­la na 2,5 bodu, což zna­me­na­lo 25. mís­to. Míša zahá­ji­la tur­naj (oče­ká­va­nou) poráž­kou na prv­ním sto­le s nej­vět­ší favo­rit­kou a poz­děj­ší mis­try­ní Dvo­řá­ko­vou, pro­hra ale bohu­žel při­šla i ve dru­hém kole s ratingo­vě slab­ší hráč­kou. Pak se dvě­ma výhra­mi a dvě­ma remí­za­mi dosta­la zpět do tur­na­je (po 6. kole na 9. mís­tě), ale pro­hra v 7. kole ji sra­zi­la z prv­ní desít­ky, kon­krét­ně se 3 body na 13. mís­to. Marek po loň­ském titu­lu v H12 hrál kate­go­rii star­ší – H14, byl osmý nasa­ze­ný, ale kate­go­rie byla nabi­tá – 16 hrá­čů (z 24) přes 1700 dáva­lo tušit vyrov­na­né a urput­né boje. Mar­ka po „povin­né“ výhře v prv­ním kole čekal hned v tom dru­hém (stej­ně jako se sta­lo Míše) prv­ní nasa­ze­ný FM Stal­mach (s ratingem 2259) a i když Marek před­ve­dl hero­ic­ký výkon, nako­nec ode­šel pora­žen. Poté Marek zapsal dvě remí­zy a v pátém kole se po skvě­lém výko­nu dostal výhrou na 8. mís­to. V kole šes­tém z toho byla remí­za po tuhé obra­ně špat­né pozi­ce díky obě­ti kva­li­ty. A v sed­mém kole po famóz­ním výko­nu uká­zal, jak v Plzni hra­je­me nestej­no­ba­rev­né střel­ce – sou­pe­ře s vyš­ším ratingem zatla­čil do defen­zi­vy a vyhrál mato­vým úto­kem. Úžas­né. V osmém kole pak měl Marek nastou­pit pro­ti syno­vi GM Babu­ly, k tomu už ale nedo­šlo – tur­naj byl ukon­čen a Marek byl vyhlá­šen na skvě­lém 4. mís­tě, dru­hý nej­lep­ší z roč­ní­ku 2007. Zís­kal tedy záro­veň postup na MČR příští rok!

Hon­za Váňa se do tur­na­je dostal jako náhrad­ník, ale zpo­čát­ku to vůbec nevy­pa­da­lo, že by měl být něja­kým out­si­de­rem tur­na­je, po pěti kolech se dokon­ce dostal na vyni­ka­jí­cí tře­tí mís­to prů­běž­né­ho pořa­dí, ale poráž­ky v 6. a 7. kole jej se 3,5 body odsu­nu­li na koneč­né 10. mís­to.

V národ­ním OPEN tur­na­ji úspěš­ně bojo­val Artem, jedi­nou pro­hru zazna­me­nal ve tře­tím kole, ale jinak to byly samé výhry a jedi­ná remí­za. Úspěš­ný byl pře­de­vším závěr tur­na­je (3,5 ze 4), kte­rý Arte­mo­vi s 5,5 body vyne­sl vel­mi licho­ti­vé 6. mís­to, jen půl­bod za prv­ním mís­tem.

Výsled­ky

D10: 25. Deni­sa Mare­šo­vá 2,5
D12: 29. Kate­ri­na Ste­pa­nyshyn 2
D16: 13. Micha­e­la Mare­šo­vá 3
H14: 4. Marek Janouš 4,5
H10: 10. Jan Váňa 3,5
Národ­ní OPEN: 6. Artem Mame­tev 5,5.

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results

http://chess-results.com/tnr519684.aspx?lan=5