Šachový tábor 2020 – neděle

Den 2. — neděle 2. 8. 2020

Tréninky — olympiáda duševních sportů — přednášky o zdravovědě

Prv­ní tábo­ro­vé ráno bylo zahá­je­no roz­cvič­kou s výhle­dem na rekre­ač­ní stře­dis­ko. Tré­nin­ky pro­bí­ha­ly krás­ně a hlad­ce, šachis­té zís­ka­li spous­tu bodů do expe­di­ce za zla­tým krá­lem. Jako odpo­led­ní pro­gram mělo být spor­tov­ní odpo­led­ne, avšak kvů­li neče­ka­né změ­ně poča­sí se spor­tov­ní odpo­led­ne pro­mě­ni­lo v odpo­led­ne dušev­ních spor­tů. Jako večer­ní pro­gram byla před­náš­ka naše­ho zdra­vot­ní­ka na téma zdra­vo­vě­da.

Fotogalerie