Šachový tábor 2020 – pondělí

Den 3. — pondělí 3. 8. 2020

Tréninky — turnaje v rapid šachu

Ráno dneš­ní­ho dne bylo poho­do­vé. Kvů­li poča­sí byla roz­cvič­ka vevnitř a děla­ly se pou­ze dře­py. Odpo­led­ní hodi­ny byly jako obvykle v téma­tu šacho­vých tré­nin­ků, kde šachis­té zís­ká­va­li body. Po obě­dě se hrál tur­naj v šachu. Mezi par­ti­e­mi se hrá­ly des­ko­vé hry. Spous­ta šachis­tů, kte­ří začí­na­jí hrát, moh­la zís­kat v tom­to tur­na­ji dal­ší výkon­nost­ní tří­du. Mno­hým se to i poved­lo. Na kon­ci dne se vyhla­šo­va­ly nej­lep­ší vlaj­ky týmů, kte­ré čle­no­vé vytvá­ře­li během dne. Vyhrál to tým čer­ve­ných, avšak kon­ku­ren­ce byla obrov­ská.

Výsledky turnajů

Sku­pi­na Ahttp://chess-results.com/tnr531749.aspx?lan=5
Sku­pi­na Bhttp://chess-results.com/tnr531750.aspx?lan=5
Sku­pi­na Chttp://chess-results.com/tnr531748.aspx?lan=5
Sku­pi­na Dhttp://chess-results.com/tnr531751.aspx?lan=5
Sku­pi­na Ehttp://chess-results.com/tnr531752.aspx?lan=5
Sku­pi­na Fhttp://chess-results.com/tnr531753.aspx?lan=5

Fotogalerie