Šachový tábor 2020 – sobota

Den 1. — sobota 1. 8. 2020

Příjezd — rozdělení do družstev — bleskový turnaj

Prv­ní den tábo­ra začal pře­bí­rá­ním dětí od rodi­čů a měře­ním tep­lo­ty, pro­to­že bez­pe­čí je pro naše malé šachis­ty to nej­dů­le­ži­těj­ší. Naštěs­tí kaž­dý pro­šel a byl za pomo­ci vedou­cích uby­to­ván. Roz­dě­le­ní do týmů pro­běh­lo bez kom­pli­ka­cí a kaž­dý si teď uží­vá svůj tým, se kte­rým bude trá­vit celý týden a vyhrá­vat hry a tur­na­je. Jmé­na letoš­ních týmů jsou: Rudí démo­ni, Žlu­tí neto­pý­ři, Mod­rý hrad a Zele­ní alzá­ci. Večer se hrál šacho­vý tur­naj v bles­ku. Nej­lep­ším tábor­ní­kem, kte­rý se umís­til cel­ko­vě na 3. mís­tě s 5 body, byl Jan Váňa, čímž všech­ny veli­ce pře­kva­pil. Násled­ně děti pro­ved­ly večer­ní hygi­e­nu a šly spát natě­še­ny na dal­ší tábo­ro­vé dny.

Výsledky bleskového turnaje

http://chess-results.com/tnr531655.aspx

Fotogalerie